Pædagogisk læreplan

I Titib0gruppen er vi i 2019 gået i gang med at udarbejde styrkede pædagogiske læreplaner for alle vores huse. Forventes færdige i nov 2020. Vi ser processen som en mulighed for at styrke vores faglighed. Vi har i flere år arbejdet med de punkter som er skitserert nedenfor samt haft fokus på børnefællesskaber og hverdagspædagogikkens vigtighed.

Uddrag af dagtilbud lovens §7

  • Dagtilbud skal fremme børns trivsel, læring, udvikling og dannelse gennem trygge og pædagogiske læringsmiljøer, hvor legen er grundlæggende, og hvor der tages udgangspunkt i et børneperspektiv.
  • Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene give børn omsorg og understøtte det enkelte barns trivsel, læring, udvikling og dannelse samt bidrage til, at børn får en god og tryg opvækst.
  • Børn i dagtilbud skal have et fysisk, psykisk og æstetisk børnemiljø, som fremmer deres trivsel, sundhed, udvikling og læring. ▪
  • Dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Dagtilbud skal som led heri bidrage til at udvikle børns selvstændighed, evner til at indgå i forpligtende fællesskaber og samhørighed med og integration i det danske samfund.
  • Dagtilbud skal i samarbejde med forældrene sikre børn en god overgang fra hjem til dagtilbud.
  • Dagtilbud skal endvidere i samarbejde med forældre og skole sikre børn en god sammenhængende overgang mellem dagtilbud og fra dagtilbud til fritidstilbud og skole ved at udvikle og understøtte deres grundlæggende kompetencer og lysten til at lære