Om TitiBo-gruppen

Skov

Vi har kun én klode

Og vores børn skal have en fremtid. Vores mission er at lægge kimen til fremtidens demokratiske verdensborgere.

Hvem er vi?

TitiBo-gruppen er et arbejdsfællesskab af 5 sjællandske daginstitutioner for børn i alderen 0-6 år. Vores institutioner er forskellige, men vi har fælles værdier og mission, administration, et tæt samarbejde i ledergruppen og mange fælles faglige aktiviteter.

The WHY

Vi har kun én klode og vores børn skal have en fremtid.

The WHAT

Vi danner fremtidens demokratiske verdensborgere

Vores værdier lægger grunden for vores meningsfulde fællesskaber og den lyttende og anerkendende måde vi er sammen på. Vi udvikler børnenes compassion (evne til medfølelse) og introducerer dem til FN’s 17 verdensmål.

The HOW

Vi arbejder rigtig meget udendørs med alle de processer der foregår i naturen – og i natur- og skovbørnehaverne med dyrehold, hvilket både giver forståelse af vores afhængighed af naturen og hinanden, træning i medfølelse og forståelse af betydningen af egne handlinger i forhold til de 17 verdensmål.

 

Med inspiration fra den anerkendte pædagogik fra den norditalienske by Reggio Emilia lærer børnene at indgå i samarbejder, at respektere og værdsætte hinandens forskellige kompetencer samt at fordybe sig i emner fra forskellige vinkler over længere forløb. Tænkningen i modellen SEE Learning fra Emory University hjælper os med at træne børnenes sociale, følelsesmæssige og etiske handlekompetencer.

Hvad bygger vi på?

Menneskesyn

Mennesket er grundlæggende godt og vil det gode. 

Alle har stærke sider

Værdier

 • Vi lytter 

 • Vi hjælper hinanden 

 • Vi ser muligheder 

 • Vi skaber livsglæde 

 • Vi respekterer hinanden 

 • og udvikler os sammen 

Mission

Vi danner fremtidens demokratiske verdensborgere.

Vision

I TitiBo-gruppen arbejder vi med fremtiden bl.a. på vores årlige strategimøder i september. 

Vi har formuleret en Vision 2025.

 

Vi giver forældrene


 • trygge og omsorgsfulde rammer

 • faglig sparring og samarbejde

 • mulighed for også at føle sig værdifulde i barnets liv i børnehuset

 • et meningsfuldt netværk

Medarbejdernes eksempler (fra pædagogisk dag 2018):

Vi forsøger altid at være åbne, tydelige, omsorgsfulde og nærværende når børnene kommer og afhentes. Vi fortæller meget om vores hverdag på Parent, i logbøger og dokumentationer. Vi opfordrer forældrene til at ringe ved mindste bekymring. Vi tager problematikker op, er børnenes advokater, lytter og vejleder. Vi har TitiBo-familiecoach. Vi inviterer forældrene til at deltage i hverdagen, bidrage til Barnets Bog og inviterer til spis-med-aftner. Vi har legekammerats-lister. Vi bruger forældremøder til væsentlige debatter. Parent kan bruges som debat-forum. Vores forældresamtaler er ligeværdige samtaler med input fra både forældre og medarbejdere.
Vi vil gøre en forskel i samfundet


 • Vi arbejder med de 17 verdensmål i børnehøjde

 • Børnene lærer at mærke og at handle med compassion for sig selv og andre

 • Vi tager samfundsansvar som virksomhed

Vi har på vores fælles pædagogiske dag den 22. november 2019 lavet første brainstorming på, hvordan vi ser de 17 VM i børneperspektiv. I 2020 – 2021 udarbejder vi eksempler på måder at arbejde med de 17 verdensmål som led i et projekt finansieret af BUPLs udviklingsfond.

20 medarbejdere har i 2020 gennemgået et 8 ugers compassionkursus og flere følger i 2021. Vi samarbejder med Emory University, USA, om yderligere kompetenceudvikling for vores medarbejdere. Vores mål er at bidrage til udvikling af brugen af SEE Learning for børn i alderen 0-6 år. Læs mere her.

Leder-gruppens fortolkning/oversættelse af SEE-Learning- modellen:

Eksempler på ansvarlig virksomhed (medarbejdernes brainstorming på pædagogisk dag 2018): Som en af de få virksomheder på vores felt bidrager vi ofte med interview og informationer til undersøgelser af forskellig art. Vi modtager gerne studerende. Vi deler erfaringer - især med andre privat-institutioner. Vores juniormedarbejdere får deres første erfaringer med ansættelse i en virksomhed. Vi har samarbejdet med RUC om lykkeforskning. Vi lærer børnene om værdien af genbrugsmaterialer og om bæredygtighed. Vi køber økologisk når der er rimelig mulighed for det. Vi er en rummelig arbejdsplads - også for kolleger, der ikke er "på fuld kraft". Vi deltager i Operation Dagsværk. Vi modtager alle slags børn og vores menneskesyn sikrer at alle bliver set for det de kan. "Vores" børn har ry for at være gode til at samarbejde og tage initiativer, når de starter i skole.
Vi giver børnene


 • erfaringer og omsorg, der ruster dem til livet

 • en oplevelse af at de har værdi og betyder noget for andre

 • fællesskaber at lære af og udvikle sig i

Medarbejdernes eksempler (pædagogisk dag 2018): Vi SER børnene og alle deres "sprog". Børnene mødes med mange forskellige materialer og stimulerer deres sanser på mange måder. Vi hjælper børnene med at sætte ord på deres følelser. Vi viser dem at vi anerkender deres forskelligheder. Vi skaber udviklende læringsmiljøer inde og ude. Vi opfordrer børnene til at hjælpe hinanden. Ved at få forskellige "opgaver", oplever børnene, at de har betydning for andre.

Årets beretning 2019/2020

Vi har altid været meget ude – ikke kun i skov- og naturinstitutionerne - men COVID-19 har givet os yderligere skub ud i det fri.

 

Pædagogikken er for alvor flyttet udendørs – ud i vores haver og ud i den omkringliggende natur. Nogle aktiviteter kan ret let flyttes udendørs, især hvis der hjælpes til med halvtag, læ og teltløsninger, ekstra el-kontakter og ladcykler.

 

Andre pædagogiske aktiviteter kræver om- og nytænkning: Hvorfor er det lige vi gerne vil gøre det vi gør – og hvordan kan det gøres udendørs? Nu starter det pædagogiske arbejde udendørs – og udvalgte aktiviteter lægges indendørs. Vores medarbejdere har været utrolig kreative og forandringsparate – og børnene har taget de nye betingelser til sig på fornemste vis.  

Værd at nævne

Corona – nedlukning

Corona-nedlukningen blev brugt til at male, gøre rent, ordne have, skrive planer, læse artikler, lytte til podcasts, følge compassionkursus og afholde virtuelle sparring- og personalemøder. Vi synes selv, vi kom godt gennem den første måned med nedlukning. Det er lykkedes at undgå hel eller delvis nedlukning af stuer eller dele af børnehusene i hele 2020!

 

Tak til alle medarbejdere for den ekstraordinære indsats.

Fokusområder

Udeliv er omdrejningspunkt for alle institutioner i TitiBo-gruppen og i 2019/2020 har vi yderligere fokus på følgende tre områder: 

Mælkebøtte faldskærm Seed

De 17 verdensmål

Vi har kun én klode og vores børn skal have en fremtid. Vores børn skal være medejere af denne fremtid. 

Vi vil tænke 8 af FNs verdensmål ind i alle de aspekter af dagligdagen, hvor det giver mening og dermed give vores børn en vigtig forståelse af deres egen indflydelse som fremtidens demokratiske verdensborgere.

Se videoklip fra hverdagen og læs mere under Indblik.

"Compassion"

I dagligdagen har vi fokus på at lære børnene om compassion/medfølelse.

Det er der kommet gode, overraskende resultater ud af.

 

21 medarbejdere har i foråret 2020 gennemgået et 8 ugers forløb med compassion-træning. Kurset var desuden en del af et forskningsprojekt, der skal belyse effekten af kurset. 

Læs mere om projektet under Indblik.

Styrkede pædagogiske læreplaner

Læreplansarbejdet er gennemført helt som planlagt med deling af erfaringer på tværs af alle Titibo-gruppens institutioner.

De skriftlige lærerplaner kan ses på de enkelte børnehuses side.

Se essensen af vores arbejde omformet til en fin figur under Indblik.

Årsregnskabet for 2019

Resultatopgørelsen for tiden 01.01.19 - 31.12.19 udviser et resultat på DKK 766.823 mod DKK 516.543 for tiden 01.01.18 - 31.12.18. Balancen viser en egenkapital på DKK 1.885.442.

 

Årets resultat har været tilfredsstillende. Nettoresultatet af den samlede drift er 643 kr, mens de finansielle indtægter har været meget flotte.

 

Omsætningen er steget med 4,4 %, hvilket skyldes at vi har fået flere børn ind. Kapaciteten i alle børnehusene er fuld udnyttet stort set hele året. De eksterne omkostninger er steget, idet vi har indført Parent som nyt forældrekommunikationssystem med dertil hørende ”tabletter” til indcheckning og flere mobiltelefoner til stuerne.

 

Der har været afholdt kurser og oplæg om natur- og science samt de Styrkede pædagogiske Læreplaner.

 

Lønomkostningerne på fælleskontoret er fortsat holdt på lavt niveau, idet Lilian Bjelke fortsætter på ½ tid som udviklingschef og ½ tid som leder i Ammershøj. Også direktørlønnen er fortsat halveret.

 

TitiBo-gruppen arbejder non-profit. Selvom direktørlønnen har været halveret med klausul om udbetaling af bonus på 100.000, hvis det regnskabsmæssige resultatet blev positivt, er denne bonus ikke udbetalt. 100.000 kr er i stedet afsat til ekstra udviklingsaktiviteter i 2020. 

 

Da alle børnehuse har udnyttet kapaciteten fuldt ud og da flere kommuner har nedsat driftstilskuddet for 2020 forventes omsætningen at blive svagt faldende i den kommende periode. Gemsevejens Børnehus, Børnehuset Ammershøj forventes at få andel i regeringens pulje til flere pædagoger i 2020. Frederikssund har allerede forhøjet driftstilskuddet til Børnehuset Møllevang til ansættelse af flere pædagoger. Krudthus og Agersøgård er som privatinstitutioner af regeringen holdt uden for tildelingen af midler til flere pædagoger, hvilket vi finder meget urimeligt.

 

TitiBo-gruppen forventes ikke at blive mærkbart påvirket af COVID-19 situationen.

Indblik

Advisory board med 3 kompetente eksterne rådgivere


Vi har etableret et Advisory Board med 3 meget kompetente eksterne rådgivere.

Allerede de 2 første møder afholdt i 2019 har givet inspiration til fornyelse af vores mission samt skabt forbindelse til SEE-Learning programmet hos Emory University, USA. Første møde i 2020 har inspireret til fornyelse af formidlingen af vores arbejde samt kontakt til ”5 skoler”.

SEE Learning-modellen er udviklet af Emory University og præsenteret for ledergruppen af Mikkel Bjelke på strategimødet i 2019. Den er ”oversat” til dansk og til begreber, som vi forstår det i TitiBo-regi.

Medlemmerne af Advisory Board arbejder pro bono. Ved hvert møde bestemmer et af medlemmerne, hvilken organisation, der skal støttes med 5000 kr. fra mødet. Støtte er indtil nu givet til Dhulikhel Hospital i Nepal, se mere på www.nepalimed.dk, Emory Universitys afdeling for udvikling af SEE Learning programmet. Endelig er givet en donation til ”5 skoler”.
21 medarbejdere har været på "Compassion-kursus" i 2020


21 medarbejdere har i foråret 2020 gennemgået et 8 ugers forløb med compassion-træning ved Ida Hertz fra Center for Mental Robusthed. Kurset var desuden en del af et forskningsprojekt, der skal belyse effekten af kurset.

​Flere af TitiBo-gruppens medarbejdere tilbydes i 2021 compassion-kurser ved Ida Herts. SEE Learning-modellen er af Mikkel Bjelke præsenteret for ledergruppen på strategimødet. Den er ”oversat” til danske og til begreber, som vi forstår det i TitiBo-regi. Vi går i 2021 i gang med kurser, der skal sætte os dybere ind i modellens teorier og pædagogiske muligheder. Vi kan se, at vi allerede selv har gang i mange pædagogiske ”greb”, som understøtter børnenes forståelse og brug af compassion.
17 verdensmål i børnehøjde – et udviklingsprojekt 2020-2021


BUPLs udviklingsfond har bevilliget knapt 100.000 kr. et udviklingsprojekt, hvor vi i udvikler metoder til at arbejde med 8 udvalgte af FN’s 17 verdensmål i børneperspektiv. Børnene skal opleve at de kan gøre en forskel. Projektet startede i Krudthus og bredes ud til de øvrige børnehuse i perioden 2020-21. Se videoeksempel: Sådan redder vi jorden v Mads og Mikkel. På pædagogisk dag i november 2019 brainstormede alle medarbejdere på alle de 17 verdensmål ”i børnehøjde”.  Læs om de første input her. Alle børnehuse er nu i gang med forskellige verdensmål. Krudthus har siden 2016 haft Friluftsrådets "Grønne Flag” (natur) og har (2019) også det blå ”Spring-ud-flag” (natur og bevægelse) fra Grønne Spirer. Agersøgård startede i 2019 natur-vuggestuen, som har vist sig særdeles "bæredygtig”. Pædagogikken foregår i høj grad udendørs i haven, under halvtaget og i shelteren. Se glimt fra hverdagen i klip her fra filmen produceret af fransk tv.
Styrket pædagogisk læreplan giver fagligt løft


Bearbejdning af emnerne fra læreplanen er foregået på p-møder og pædagogiske dage. Alle oplever, at det har givet et fagligt løft, når erfaringer deles på tværs af Titibo-gruppens institutioner. Vi benytter os bl.a. af indlæg udefra til inspiration. I år har vi … De skriftlige læreplaner ligger færdige i januar 2021 og kan ses på de enkelte børnehuses hjemmeside. Essensen af al vores arbejde er samlet i én fælles figur:
Ny politisk aftale om minimumsnomering – antal børn pr. voksen


Det er på Christiansborg i november 2020 indgået en politisk aftale om minimumsnormeringer i alle dagtilbud. Man ønsker at nå op på 1 voksen pr. 3 vuggestuebørn og 1 voksen pr. 6 børnehavebarn. Minimumsnormeringerne vil blive indfaset for alle daginstitutionstyper frem mod 2024.

I TitiBo-gruppen havde vi i 2020 følgende normeringer pr. enhed beregnet som antal enheder pr. fuldtidsansat månedslønnet i gennemsnit over året (1 vuggestuebarn = 2 enheder). Tilkaldevikarer er IKKE medregnet:

Gemsevejen 6,3

Ammershøj 6,8

Møllevang 7,2

Krudthus 6,6

Agersøgård 6,9

Der er i beregningen ikke taget højde for at børnehusene har forskellige antal ugentlige åbningstimer og forskellige lukkedage.

Det vides endnu ikke, hvordan normeringstallene skal beregnes med den nye politiske aftale.

Vores nuværende normeringer har taget udgangspunkt i de normeringsformler, den enkelte kommune arbejder eller tidligere har arbejdet med. Bemærk også at Krudthus og Agersøgård ikke fik andel i regeringens midler til flere pædagoger i 2020.

Læs også Susanne Falks debatindlæg, der blev bragt på Altinget.