Succeskriterier og tilsyn

 

 

Der aftales hvert år er sæt af succeskriterier for Krudthus’s samlede udvikling.

I TiTiBo-gruppen har vi valgt at definere enkle, overordnede succeskriterier, som vi vil sigte imod i løbet af året. Vi ønsker ikke at definere konkrete planer, som skal gælde for en lang periode, da vi oplever at både de interne behov, vores mulige metoder samt de eksterne kontekster hele tiden ændrer sig. Det er vigtigt hele tiden at kunne tage udgangspunkt i børnenes behov og inddrage både medarbejdernes og forældrenes ideer, og det gøre bedst i en rullende proces. I det nedenstående er derfor skitseret ’plan-elementer’, som altså sagtens kan ændre sig i løbet af året – uden at vi taber det overordnede mål af sigte.

Vi følger i ledelsen op på, hvordan der arbejdes hen mod målene ca. hver 2. måned, og diskuterer samtidig om planelementerne fortsat er relevante eller skal justeres. Når året er gået evalueres succeskriterierne med personalegruppen: Har vi nået vores mål? Hvad har vi arbejdet med, som har ført frem til resultaterne? Hvad har det betydet for børnene? Hvad har vi voksne lært undervejs?

 

Succeskriterier 2019

 

Børn

Børneperspektiv skal synliggøres for både børn og voksne

 

Forældre

Øget bevidsthed om hvordan og hvornår vi arbejder med at opkvalificerer forældrenes viden om deres barns læring og børns læring generelt.

Indføre og bruge Parent.  

 

Medarbejdere

Feedback målstyrres ifht. Styrket pædagogisk  læreplan.

Arbejde løbende med Styrket pædagogisk  læreplan.

 

Institution.

Fortsætte med at udvikle hverdags evalueringen

Fokus på at gøre evaluering meningsfuld og brugbar

Er der tilstrækkelig eller for meget evaluering?

 

 

Tilsyn

Vi har haft uanmeldt pædagogisk tilsyn i januar 2019 fra Fredensborg kommune. I rapporten står bl.a.:

’Det pædagogiske læringsmiljø i børnehaven er roligt, og tilrettelagt så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelsesmuligheder. De voksne har blik for børnefællesskabet, og understøtter læringsmiljøet omkring de enkelte aktiviteter, så flere børn kan deltage, som eksempelvis ses i aktiviteten med de pressede blomster, ’ægget’ og bevægelsesaktiviteten. De voksne er bevidste om at være aktiv lyttende, spørgende og dialogiske i deres tilgang til børnegruppen. Derudover har personalet fokus på at skabe rummelighed og plads til alle i børnehaven. Eksempelvis er børnene introduceret for begrebet ‘1.hjælper’, som er det barn der først viser omsorg for et andet barn der har brug for hjælp f.eks. hvis et barn falder. Så barnet ikke kun kalder på en voksen, men selv lærer at være opmærksom på sine kammerater og tage ansvar. Dette ses i måden børnene hjælper hinanden på, både med at inkludere andre børn i legen og med at hjælpe hinanden med praktiske ting. Personalets tilgang til børnegruppen og den måde børnenes perspektiver og deltagelse medinddrages vidner om et højt pædagogisk niveau, der løbende justeres og udvikles med afsæt i den aktuelle børnegruppe.

’Stemningen i institutionen er god og der summer af kreativitet. De voksne indgår i anerkendende dialoger med børnegruppen, hvor fokus er på vejledning og guidning fremfor forbud og irettesættelse.

Ved tilsynet ses hvordan børnene bliver hørt og understøttet i deres initiativ til medbestemmelse og medindflydelse, ligesom det ses at børnene lærer at vente på tur – og være en del af et demokratisk fællesskab.’

Tilsynsrapport Fredensborg 2019.

Tilsynsrapport – Fredensborg nov 2017

Vi har haft pædagogisk tilsyn i oktober 2017 fra Allerød kommune. I rapporten står bl.a.:

’’Børnehaven opleves fortsat som et velfungerende dagtilbud, som indbygger den faglige refleksion over den pædagogiske praksis og om det enkelte barns læring, udvikling og trivsel i deres pædagogiske arbejde.

Der opleves stor entusiasme i forhold til at arbejde i en skovbørnehave og et relevant fokus på børnene, deres behov, interesser, trivsel og udvikling.’’ 

Tilsyn 2017 Allerød

Vi har haft Miljø- og hygiejnebesøg dagtilbud 2019.